• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Landbrukseiendom – deling eller endring

Ønsker du å dele opp en eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du først søke kommunen om godkjenning. Du må også søke godkjenning for endring av eiendommen, som for eksempel ved:

 • forpakting
 • tomtefeste og lignende leie

Dersom formålet med delingen eller endringen gjør det nødvendig med en omdisponering etter jordloven § 9, må du først søke kommunen om godkjenning av dette. Kommunen kan kreve omdisponering av landbrukseiendommen dersom du:

 • ønsker å ta i bruk dyrket jord til andre formål enn jordbruksproduksjon
 • skal ta i bruk dyrkbar jord slik at den i fremtiden ikke egner seg til jordbruksproduksjon

Eier av landbrukseiendom

Kommunen kan godkjenne deling eller endring når den legger til rette for et funksjonelt og variert landbruk.

I sin vurdering legger kommunen bl.a. vekt på om delingen eller endringen fører til:

 • en driftsmessig god løsning 
 • drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Kommunen vurderer også om vern av arealressursene blir ivaretatt og kan legge vekt på andre hensyn ut fra formålet i jordloven.

Dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området, kan kommunen likevel godkjenne deling eller endring og sette hensynet til landbruket til side.

Kommunen kan kreve et gebyr for delingssaker iht. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. § 2. Du skal kun betale ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom.

Jordloven § 9 (Bruk av dyrka og dyrkbar jord )

Jordloven § 12 (Deling)

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12 (Rundskriv)

Du sender søknad om deling eller endring til den kommunen hvor landbrukseiendommen ligger. Søknaden må inneholde:

 • beskrivelse av eiendommen
 • beliggenheten til det arealet du ønsker fradelt eller endret

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Omdisponering og deling (Landbruksdirektoratet)

Landbrukseiendom, eiendom, kartforretning, tomt, oppmåling, tinglysing, tinglysning, grunneier, forpakting, odel, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grenser, tomtegrense, eiendomsgrense, tomtedeling, tomtefeste, skogbruk, jordbruk, landbruk, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal, kulturlandskap, grunnbok, matrikkel, jordlova, deling, omdisponering,