• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m. – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

Kommunalsjef for plan, eiendom og kommunalteknikk har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-14 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for nevnte område ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring. Uttalefristen er fastsatt til 5. september 2018.
Høringsbrev og plandokumenter kan ses her:

  Delegert vedtak - høring

  Plankart

  Reguleringsbestemmelser

  Illustrasjonsplan

  Planbeskrivelse

  Lengdeprofil

  Tverrprofiler

  Snitt A-C

  Snitt D-F

  ROS-analyse

  Støyutredning

  Trafikkberegninger

  Trafikksikkerhetsvurdering

  Geoteknisk rapport
   
   Geoteknisk kontrollnotat      

   Samling av innspill