• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Gang- og sykkelveg fra Hallset til Solemsbekken– forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

Klæbu formannskap har vedtatt å legge forslag til detaljregulering av gang- og sykkelveg fra Hallset til Solemsbekken, ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. får eget brev om dette.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av løsning for gang-/sykkeltrafikken på strekningen fra Hallset til Solemsbekken langs fv.6680. Strekningen starter i sør ved avkjørselen til nordre del av Gjellan/Trøåsen og ender i nord ved Solemsbekken/avkjøringen til Bostadvegen. Strekning er på ca 3,3 km.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes innen 20. mai 2019  til:
Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu,
eller som e-post til postmottak@klabu.kommune.no 

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Klæbu kommune og/eller Norconsult AS:

  • Klæbu kommune: Mona Presthus, tlf.469 45 611,
    e-post: mona.presthus@klabu.kommune.no

  • Norconsult AS: Arne Ramstad, tlf. 908 25 266,
    e-post: arne.ramstad@norconsult.no

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor.

Dokumentene kan ses her:

  Høringsbrev

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Planbestemmelser

  Saksframstilling og vedtak

Vedlegg til planbeskrivelsen:

  Geoteknisk notat

  Plan og profiler 

  Uttalelser til varsel om oppstart