• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Fv. 704, Tanem-Tulluan – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for fv. 704, Tanem-Tulluan, ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. får eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 3. mai 2019.

Det blir arrangert en åpen kontordag i Klæbu rådhus fredag 29. mars 2019, kl. 09.00-15.00, der det blir anledning til å kontakte representanter for kommunen og Statens vegvesen.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Klæbu kommune og/eller Statens vegvesen:

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor. Materialet er svært omfattende. Det anbefales å gjennomgå planbeskrivelsen, plankartet og planbestemmelsene, samt saksframstillingen og vedtaket. Plankartet og bestemmelsene blir de juridisk bindende dokumentene.

Dokumentene kan ses her:

  Høringsbrev

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Planbestemmelse

  Saksframstilling og vedtak


Vedlegg til planbeskrivelsen:

 1. Vurdering av ulike linjer fra søndre portalområde til Moen

 2. Vurdering av kryssplasseringer ved Moen og til Vassfjellet skisenter

 3. Delutredning pukk og grus

 4. Tilleggsutredning naturmiljø Fv 704 - undersøkelser på Tjønnmyra

 5. Tilleggskartlegging av Tullbekken og notat ang. "Tullbekken ved Egga, gammel barskog"

 6. Tegningshefte – delt i to utdrag:

  Plan og profiler 

  Støykart

 7. Geoteknisk rapport

 8. Geoteknisk tilleggsrapport

 9. Flomberegninger Grasmyrbekken og Tullbekken

 10. Rapport fra befaring langs Grasmyrbekken og Tullbekken

 11. Referat fra møter med grunneiere (Moen og Tanem)

 12. Staten vegvesen sine sammendrag av innspill (etter varsel om planoppstart) og kommentarer til disse 

 13. Statens vegvesen sine sammendrag og kommentarer til innspill fra næringsinteresser i planområdet

 14. Ytre miljøplan

 15. Geologisk rapport

 16. ROS-analyse

 17. Rapport fra arkeologiske registreringer, fv. 704 Tanem - Tulluan

 18. Referat fra møter med Direktoratet for mineralforvaltning