• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Detaljregulering av Trøåsen nord - offentlig ettersyn

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Trøåsen nord ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. får eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 25. oktober 2019.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til:

Klæbu kommune: Geir Magne Sund, tlf. 976 56 945, e-post: geir.magne.sund@klabu.kommune.no

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor:

Høringsbrev

Formannskapets sak

Vedlegg til saken:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med merknadsbehandling

Vegplaner

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Overordna VA-plan

Illustrasjonsplan

Samlede illustrasjoner

Øvrige vedlegg til planmaterialet:

Temakart grønt og lekeplasser

Samråd og medvirkning