• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Turstitrase langs Nidelven

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR TURSTITRASE FRA KAMBRUA TIL TRONGFOSSEN.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Trondheim kommune; enhet for idrett og friluftsliv, starter arbeidet med detaljregulering for tursti langs Nidelva på strekningen mellom Kambrua og Trongfossen i Klæbu kommune.

Planarbeidet skal legge grunnlag for etablering av en ca. 22 km lang sammenhengende tursti med tilhørende parkeringsplasser og adkomster fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Trongfossen i Klæbu; Nidelvstien.

Anbefalt trase for den om lag 15 km lange Klæbudelen av stien framgår av kartskissen. Traseen følger opp vedtakene i fellesnemda for Klæbu og Trondheim 4.9.2018 og formannskapet i Trondheim kommune 23.10.2018.

Bredden på planområdet vil typisk være om lag 20 m på mesteparten av strekningen slik at den kan optimaliseres i planprosessen. Ferdig opparbeidet tursti vil bli 2-3 m bred inkl. skuldre. Foreslått planområde tar i tillegg høyde for alternative traseer på delstrekninger, areal for rasteplasser, parkering samt midlertidige anleggs- og riggområder ifm bygging av stien.


Planområdet bestå av fire delstrekninger mellom kommunegrensa ved Kambrua, Tanem bru, Gjellifitja, Svean bru og Trongfossen. I tillegg ligger fire delstrekninger i Trondheim kommune.

Planen omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning. Tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn vil bli vurdert og beskrevet i planen iht kommunens tilbakemelding datert 30.11.2018. 

  Tilbakemeldingsbrev fra Klæbu kommune
     

Dette er bl.a. virkninger på naturmangfold, kulturminner og landbruk, muligheter for universell utforming samt risiko- og sårbarhetsanalyse.

Berørte grunneiere og naboer varsles i egne brev. Det vil bli arrangert åpent informasjons- og innspillsmøte om planarbeidet 8. januar 2019 kl 18:30 i kommunestyresalen i Klæbu rådhus. Inngang fra sokkelen.

Norconsult AS er kommunens rådgiver for reguleringsplanarbeidet. Spørsmål, og skriftlige innspill til planarbeidet kan rettes til:

• Norconsult v/ John Stephen Skjøstad, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim eller på e-post til
john.stephen.skjostad@norconsult.com tlf. 456 369 44.

• Trondheim kommune – Enhet for idrett og friluftsliv v/Helge Johansen helge.johansen@trondheim.kommune.no tlf. 916 341 08

Informasjon om reguleringsarbeidet ligger tilgjengelig på følgende nettsider:
• Prosjektet: www.nidelvstien.no
• Klæbu kommune: www.klabu.kommune.no
• Norconsult: www.norconsult.no/kunngjoringer

FRIST FOR INNSPILL: 14.01.2019

                    

  

Mer detaljerte kart som viser planavgrensningen:

   Kambrua-Tanem bru

   Tanem bru-Svean bru  

   Svean bru-Trongfossen

   Forklaring til punkter i kartene

  

    Varselbrev til offentlige myndigheter