• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon om vegarbeid

Det pågår for tiden flere prosjekter som medfører stengte veger i Klæbu kommune i perioden frem til høsten 2017.

Dette vil følgelig påvirke mange i og utenfor Klæbu.

Illustrasjon med kart

Her finnes informasjon om de ulike arbeidene som foregår:

Amundsdalen

VA-prosjektet fv885 i Amundsdalen

I et samarbeidsprosjekt mellom Klæbu og Trondheim kommuner skal det legges vann- og avløpsledninger mellom Trondheim og Klæbu. Bakgrunnen for dette er at avløpsrenseanlegget til Klæbu må oppgraderes. Avløpsvannet ledes til renseanlegget i Trondheim. I tillegg sørger man for en reservevannsløsning mellom Trondheim og Klæbu.

Første etappe mellom Kambrua og Solemsbekken ble ferdigstilt til 1.desember.

Klæbu kommune vil komme tilbake med mer informasjon når videre utbygging igangsettes.

FV 704 over Skjøla

Dette prosjektet er i regi av Statens Vegvesen. Vegen skal utbedres og det skal lages gang- og sykkelveg. Prosjektet strekker seg fra Røddekrysset til Tanem, og omhandler bygging av ca. 3,1 km ny fv704 med gang og sykkelveg i eksisterende fylkesvegtrasé.

Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden fra våren 2017 til ferdigstillelse senhøsten 2018.

Redusert framkommelighet innebærer dårligere underlag på vegen, omlagt veg, provisoriske kryss eller rundkjøringer og korte perioder med stengt veg.

Anleggsarbeidet innebærer mye sprengning. Ved sprengning må vegen stenges.

Framkommeligheten for gående og syklende blir som for bilister. De må påregne stopp i forbindelse med sprengninger og underlaget kan tidvis være noe dårligere enn de er vant til på strekningen.

Vegen kan bli stengt i inntil 30 minutter i følgende tidsrom:

* Mandag - torsdag: kl. 11-12 og 18-19
* Fredag: kl. 11-12
* Lørdag: kl. 11-15

Mer informasjon om prosjektet kan dere finne på Statens Vegvesen sin hjemmeside

Møter i referansegruppa for FV 704

Møte 15.09.17:
Presentasjon Fv704, SVV 15.09.2017.pptx
Fv.704, ref.grpptx.pptx

 Referat fra informasjonsmøte 5.januar 2017

Torsdag 5. januar klokken 18:00 ble det avholdt et informasjonsmøte for innbyggere i Klæbu kommune i kommunestyresalen.


Vegprosjektene ble presentert av prosjektledere Roald Klausen (Klæbu kommune), Maren Blomset Malvik (Klæbu kommune) og Janne Venes (Statens Vegvesen), og det ble anledning til å stille spørsmål.

Vi takker for kjempeoppmøte og godt engasjement! Neste gang vil vi sørge for et større lokale.

Her følger en oppsummering av den informasjon som ble presentert og spørsmål med svar.

Innledning
I 2017 skal det gjennomføres flere større prosjekter i Klæbu og Trondheimsregionen. Gevinstene og formålet med prosjektene er flere: Utslipp til Nidelva skal reduseres og samtidig bedres reservevannforsyningen mellom Trondheim og Klæbu. Det skal bygges tofeltsveg og gang- og sykkelveg på fylkesveg (fv) 704. Det skal også rassikres og fylkesveg 885 skal forsterkes. I tiden framover vil det bli en del stengte veger og redusert framkommelighet. Vi skjønner det kan bli en ekstra belastning for de som skal til og fra Klæbu i perioden og det beklager vi. Dette er likevel helt nødvendig for å bedre infrastrukturen til Klæbu på lang sikt.

Her følger en presentasjon av prosjektene som gjennomføres i året som kommer.


Rassikring /omlegging av VA-ledninger fylkeveg 885 Sveanvegen i Haugdalen.
NVE skal rassikre langs vegen og bekken i Haugdalen. Som en konsekvens av sikringsarbeidet må Klæbu kommune legge om vann- og avløpsnettet i sikringsområdet. Dette inkluderer blant annet bygging av ny pumpestasjon for kloakk som erstatning for den gamle.
Prosjektet sikrer videre utvikling av Klæbu sentrum. Samtidig bedres vann- og avløpsløsning og vegforholdene for trafikanter på fv. 885 Sveanvegen.

Tidsforløp
NVE har startet sikringsarbeidet ved Håggåbekken. Prosjektet skal overleveres kommunen oktober 2017. Frem til da vil det være arbeider i området.

Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere må vegen stenges helt i en periode på seks måneder frem til sommeren. Stenginga gir raskere framdrift og kan korte ned den totale anleggsperioden.

Vegen er planlagt stengt fra uke 2 i 2017 til 30. juni 2017.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Vegen stenges helt for biltrafikk. Entreprenør skal imidlertid legge til rette busstrafikk og skoleskyss under hele anleggsperioden. Gående skal ledes trygt gjennom området.
Det vil være tett dialog med AtB slik at dersom vegen må stenges for buss enkelte dager vil dette bli formidlet publikum.

Klæbu-Trondheim VA-samarbeid – Fylkesveg 885 Amundalen.
I et samarbeidsprosjekt skal det legges vann- og avløpsledninger mellom Trondheim og Klæbu kommune. Bakgrunnen for dette er at avløpsrenseanlegget til Klæbu må oppgraderes. Avløpsvannet skal ledes til Høvringen renseanlegg i Trondheim. I tillegg etableres en reservevannsløsning fra Trondheim til Klæbu.

Første trasé med ledninger legges mellom Kambrua og Leiråkervegen. Vann- og avløpsledninger følger vegtraséen langs fv. 885. Samtidig skal det også rassikres i Amunddalsbekken, vegen skal forsterkes og det lages bredere vegskulder.

Tidsforløp
Vegen mellom Kambrua og Leiråkervegen er planlagt stengt fra tirsdag 10. januar til 15. juni 2017.
Vegen er åpen mellom 16. juni - 13. august 2017.

Vegen mellom Leiråkervegen og Solemsbekken er planlagt stengt fra 14. august til 22. desember 2017.

Trafikkavvikling Kambrua - Leiråkervegen 4. januar - 15. juni 2017
Vegen vil stenges for vanlig trafikk under arbeidet. Skiltet omkjøring vil være om fv. 704. Rutebuss vil ikke kunne passere anleggsområdet, men ha omkjøring om Leiråkervegen. Skolebuss vil gå som vanlig og skoleskyss med taxi og beboere i anleggsområdet skal få tilkomst.

Trafikkavvikling Leiråkervegen - Solemsbekken 14. august - 22. desember 2017
Vegen stenges for trafikk under arbeidet. Skiltet omkjøring vil være om fv. 704.


Fylkesveg 705 Røddekrysset - Tanem
Prosjektet innebærer bygging av 3,1 kilometer ny fv. 704 fra Røddekrysset til Tanem. Vegen blir en tofeltsveg med bredde 8,5 meter, rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t. I prosjektet inngår også gang- og sykkelveg på hele strekningen, lokalveger og kollektivterminal med parkeringsplasser på Tanem.

Det er flere gevinster med ny veg:
•Større forutsigbarhet og bedre framkommelighet for næringstransporten og øvrige trafikanter.
•Redusere antall ulykker på strekningen ved å bedre trafikksikkerheten
•Bidrar til bygging av et sammenhengende og godt tilbud for gående og syklende fra Klæbu til Trondheim

Tidsforløp
Oppstart av anleggsarbeidet blir i begynnelsen av mars 2017. Prosjektet skal være ferdig bygd og åpnes for trafikk senhøsten 2018.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
I perioden 26. juni – 13. august 2017 blir fv. 704 helt stengt. Utrykningskjøretøy kan passere gjennom anleggsområdet etter avtale med anleggsledelsen.

I et trangt parti skal en 25 meter høy skjæring sprenges ned for å gjøre plass til bredere veg og gang- og sykkelveg. Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere må vegen stenges helt i en periode på sju uker til sommeren. Stenginga gir raskere framdrift og kan korte ned den totale anleggsperioden.

Det blir også redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden fra våren 2017 til ferdigstillelse senhøsten 2018. Redusert framkommelighet innebærer dårligere underlag på vegen, omlagt veg, provisoriske kryss eller rundkjøringer og korte perioder med stengt veg.

Anleggsarbeidet innebærer mye sprengning. Ved sprengning må vegen stenges. Vegen kan bli stengt i inntil 30 minutter i følgende tidsrom:

● Mandag - torsdag: kl. 11-12 og 18-19
● Fredag: kl. 11-12
● Lørdag: kl. 11-15

Dagens situasjon på strekningen
Strekningen fra Sandmoen til Tanem er ulykkesbelastet og med nedsatt fartsgrense (50‐60 km/t) på nesten hele strekningen. Vegen er smal, har mange svinger og mange avkjørsler. Gang‐ og sykkelveg mangler på strekningen. Det er også et problem med nedfall fra skjæringer gjennom Skjøla på grunn av dårlig fjellkvalitet.

Prosjektet har en egen nettside, som vil bli holdt løpende oppdatert gjennom anleggsperioden. http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv704tulluan

 

 Spørsmål og svar til prosjektene

 
1.Hvordan legges det til rette for tursti i Haugdalen? Tursti mot busstopp ved Prestegårdskrysset.

Det vil være slik at tursti eller snarere turtråkk kan etableres oppå fylling for ledningsanlegg. En slikt turtråkk forutsettes ikke brøytet på vinteren. Det vil ikke bli universell utforming. Til det må nok gang og sykkelveg benyttes.

2.Hvordan vil kommunen følge opp behovet for utvidet åpningstid i barnehage og SFO på grunn av stengte veier?

Kommunen og prosjektene har stor forståelse for at det vil by på utfordringer den tid det er stengte veger som krever omkjøring til og fra Klæbu i gjennomføringen av disse prosjektene. Vi håper alle er fleksible og prøver å tilpasse seg slik det er best mulig for den enkelte, og ber om at dere tar direkte kontakt med kommunen om logistikken likevel ikke lar seg gjennomføre for å se på hvilke løsninger vi kan få til.


3.Hvordan ivaretar en de som stiger av med buss på Skjøla (buss fra Trondheims siden) og hvordan ivaretas barn i området, når det pr i dag ikke er lagt til rette for en overgang/undergang ved bolighus på Skjøla?

Skolebarn skal benytte gammel fylkesveg til skolen. Det er ikke tenkt på at skolebarn skal krysse vegen til buss. Voksne må en forutsette kan krysse vegen for buss.