• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon om vegarbeid

Her finnes informasjon om de ulike arbeidene som foregår:

Amundsdalen

VA-prosjektet fv885 i Amundsdalen

I et samarbeidsprosjekt mellom Klæbu og Trondheim kommuner skal det legges vann- og avløpsledninger mellom Trondheim og Klæbu. Bakgrunnen for dette er at avløpsrenseanlegget til Klæbu må oppgraderes. Avløpsvannet ledes til renseanlegget i Trondheim. I tillegg sørger man for en reservevannsløsning mellom Trondheim og Klæbu.

Første etappe mellom Kambrua og Solemsbekken ble ferdigstilt til 1.desember.

Klæbu kommune vil komme tilbake med mer informasjon når videre utbygging igangsettes.

FV 704 over Skjøla

Dette prosjektet er i regi av Statens Vegvesen. Vegen skal utbedres og det skal lages gang- og sykkelveg. Prosjektet strekker seg fra Røddekrysset til Tanem, og omhandler bygging av ca. 3,1 km ny fv704 med gang og sykkelveg i eksisterende fylkesvegtrasé.

Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden fra våren 2017 til ferdigstillelse senhøsten 2018.

Mer informasjon om prosjektet kan dere finne på Statens Vegvesen sin hjemmeside

 Vegarbeider i Miljøgata Tine Bugges veg

SG Entreprenør er engasjert av Klæbu kommune for å oppgradere veg, vann og avløp i Tine Bugges veg. Anleggsoppstart har vært forsinket, men anlegget settes nå igang (uke 46) og skal pågå til mai 2019.

Gående og kjørende bes være oppmerksomme på endret kjøremønster fra og med denne uken. Se skisser nedenfor.  Midlertidig flytting av bussholdeplasser er allerede iverksatt, se www.atb.no/driftsavvik for detaljer.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Klæbu kommune på tlf.72833500 eller mail postmottak@klabu.kommune.no