• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Individuell plan og koordinator

Henvendelser om omsorgstjenester som krever enkeltvedtak skal behandles i tjenesteteamet. I tillegg skal henvendelser som krever samordning av kommunale tjenester inn til teamet. 

Det er en forutsetning at den som søker har gitt skriftlig samtykke før søknaden blir behandlet.

Søknadskjema og samtykkeerklæring

Søknad sendes til:

Klæbu kommune
Tjenesteteam
Postboks 200
7541 KLÆBU

Informasjon om tjenesten:

Innhold 

Har du behov for flere ulike helse- og omsorgstjenester over lang tid, kan du be kommunen om å utarbeide en individuell plan for deg. Du skal også få oppnevnt en koordinator.

Individuell plan er et dokument som:

  • gir en samlet oversikt over dine behov for offentlige tjenester
  • hjelper deg med å sette langsiktige mål for hvordan du kan mestre hverdagen
  • bidrar til at tjenestene du mottar blir samordnet og tilpasset ditt behov
  • lister opp dine kontaktpersoner, viser hvem som er ansvarlig for hva og sikrer at alle samarbeider med deg og hverandre
  • skal oppdateres fortløpende og fungere som et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet

Individuell plan behøver ikke omfatte alle tjenestene du mottar, bare de tjenestene det kan være nyttig å koordinere.

Det er dine mål og behov som skal være utgangspunktet, det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen. Når det er naturlig og du selv ønsker det, kan dine pårørende også delta. Alle involverte tjenesteytere har plikt til å delta i arbeidet med planen, for eksempel kan fastlege, skole eller sykehus bidra.

Én av tjenesteyterne skal få rollen som din koordinator og ha hovedansvaret for oppfølgingen av deg. Koordinatoren skal sikre samordning av tjenestene og bidra aktivt med å lage din individuelle plan. Har du ønske om hvem som skal fungere som din koordinator, skal kommunen forsøke å oppfylle det. Du kan få tildelt en koordinator selv om du takker nei til individuell plan.

Målgruppe 

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

Hvordan søke 

Du kan selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator. Ta kontakt med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne. Det er ikke krav om en skriftlig søknad.

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Vilkår 

En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Lover 

Forskrift om habilitering og rehabilitering kap. 5 (Individuell plan og koordinator)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 (Individuell plan)

Psykisk helsevernloven § 4-1 (Individuell plan)

Barnevernloven § 3-2a (Plikt til å utarbeide individuell plan)

Opplæringsloven §15-5 (Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan)

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 (Individuell plan)

Sosialtjenesteloven kap. 4 (Individuelle tjenester)

Forskrift om individuell plan i NAV

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Klage 

Er ikke kommunen enig i at du trenger en individuell plan eller koordinator, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Annen informasjon 

Individuell plan og koordinator (helsenorge.no)

Om individuell plan og koordinator - formål og rettigheter (Helsedirektoratet)

Pris 

Individuell plan og koordinator er gratis.